چرا جاعش اینهمه از تفکر #موتا وحشت دارد؟

اول پارتی‌های اسیر را چنان شکنجه می‌کنند تا راضی شوند علیه موتا ویدیو پر کنند سپس هم در حین گذران اسارت مزدور به زندان مأمور می‌کنند تا روان مقاوم پارتی‌ها را در هم بشکنند و مدام در گوش‌شان بخوانند که موتا مأمور حکومت است!؟
راستی چرا جاعش متحمل اینهمه هزینه می‌شود تا موتا را بین پارتی‌ها تخریب کند؟

#موتا

اشتراک بگذارید!