هر کس اگر توانست جلدی از یکی از کتابهای کاغذی‌ام را در کتابفروشی‌های ایران یا از طریق وبسایت‌های اینترنتی در ایران بخرد، بیاید از من ده میلیون تومان جایزه بگیرد.

اینقدر فریب سایبری‌ها سپاه روسپیه را نخورید، مغز هم خوب چیزی‌ست!

 

اشتراک بگذارید!