این روشنفکران شعاری دیروز و مذهبی امروز-علی عبدالرضایی

متنی از کتاب «آنارشیست‌ها واقعی‌ترند»  آدم واقع‌بینی‌ست، یعنی این طور نشان می‌دهد. اخبار را دنبال می‌کند در روزنامه‌ها، کاغذ را که از دست‌ش بگیری یک‌کاره جعبه‌ی جادویی روشن می‌شود و …

بیشتر