فراخوانی به فاسدکردن جوان‌ها_گفت‌وگو با آلن بدیو

آلن بدیوی فیلسوف در ۷۹ سالگی از جوانی و جوان‌ها می‌نویسد: جوان‌هایی که لیبرالیسم بدون جهت‌یاب و قطب‌نما رهاشان کرده است، جوان‌هایی که داعش اغواشان کرده و البته جوانی خودش …

فراخوانی به فاسدکردن جوان‌ها_گفت‌وگو با آلن بدیو بیشتر