آپارتاید جنسی در ایران! _ بهرام رحمانی

نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض‌ها، نابرابری، ستم و سرکوب است. در نظام آپارتاید فرصت‌ها و امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بر مبنای توانایی‌ها و شایستگی‌های، توزیع نمی‌شود. شهروندان جامعه …

آپارتاید جنسی در ایران! _ بهرام رحمانی بیشتر