خطاب به افسران اطلاعات سپاه

خطاب به هم‌وتنان نیروی عنترزامبیافسران ناجا گوش کنندخطاب به افسران اطلاعات سپاهتمام عزیزان سرکوب‌گر که متاسفانه تنها سوراخ‌کون جای مغز در کله دارند بادقت به روشنفکر جهانی‌شان گوش کنند!برادر پاسدار …

خطاب به افسران اطلاعات سپاه بیشتر