ماهیت قدرت و گفتمان سلطه_علی عبدالرضایی

“این بحث مربوط به سخنرانی علی عبدالزضایی در پالتاک است که توسط یکی از اعضای گروه کالج شعر به متن تبدیل شده است” قدرت ریشه در جامعه دارد و در …

ماهیت قدرت و گفتمان سلطه_علی عبدالرضایی بیشتر