این عکس جمشید شارمهد سینمای واقعی اهریمنی به اسم اسلام است.

چنین رفتارزنی‌هایی تنها از جماعت بی‌ریشه‌و‌بربر مسلکون برمی‌آید، تنها پیروان قرآن ضدانسانی ممدپدوفیلی قادرند با انسان چنین کنند.  

این عکس جمشید شارمهد سینمای واقعی اهریمنی به اسم اسلام است. بیشتر