فوکو، مارکوزه، مارکس و لحظه‌ی کنونی -کوین اندرسون

مقدمه‌ی مترجم: پیش از این با آثار کوین اندرسون به طور عمده از طریق قومیت و جوامع غربی یا همان مارکس در حاشیه­‌ها[1] آشنا شده­‌ایم. این مقاله، علاوه بر مرور …

فوکو، مارکوزه، مارکس و لحظه‌ی کنونی -کوین اندرسون بیشتر