چپِ ملی اثر علی عبدالرضایی

چپِ ملّی

از وقتی‌که کلمۀ «امّت» با پرواز فرانسه وارد ایران شد، «ملّت» ارزش معنایی خود از دست داد و از «ملّی» هم فقط در جاهایی که برای ملاپاسداران صرف داشت، به‌عنوان صفت استفاده شد، صفتی که بعد از آغاز حکومت اسلامی، هر بار به کلمه‌ای علاوه شد، آن را از معنای واقعی تهی کرد و علیه ایران و ایرانیان به‌کار گرفت. «ملّی» در عنوان «چپِ ملّی» اما به کلمه‌ای چسبید که هرگزاهرگز ماهیتی ملّی نداشت، دربارۀ چراییِ آن می‌توانید در کتابِ فوق مفصل بخوانید.

چپِ ملّی بیشتر

ایران‌مانی _ علی عبدالرضایی

این متن مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه تلگرامی جزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال حزب پیاده شده است. عده‌ای وقتی با کلمه‌ی «ایرانارشیسم» مواجه می‌شوند، …

ایران‌مانی _ علی عبدالرضایی بیشتر