فلسفه و نظریه انتقادی/ هربرت مارکوزه

مقدمه­‌ی مترجم:متن زیر ترجمه‌ی مقاله‌ی «فلسفه و نظریه‌ی انتقادی» هربرت مارکوزه است که برای نخستین‌ بار در مجله‌ی تحقیقات اجتماعی، مجله‌ای که اعضای مکتب فرانکفورت در آن قلم می‌زدند به …

فلسفه و نظریه انتقادی/ هربرت مارکوزه بیشتر