چرا رفع بخشی از تحریم ها مطلقن خبر نگران کننده‌ای برای جنبش براندازی نیست؟

جنبش براندازی سود خودش رو از تحریم‌ها برده و از این طریق موفق شده چهره کریه جاعش رو به مردم نشان بده، رفع بخشی از تحریم هم مطلقن خبر نگران …

چرا رفع بخشی از تحریم ها مطلقن خبر نگران کننده‌ای برای جنبش براندازی نیست؟ بیشتر