دانش مرکزی، رهیافتی به سوی تمدن _ علی عبدالرضایی

این بحث مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه کالج شعر است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است. هر تمدنی یک دانش مرکزی دارد که به …

دانش مرکزی، رهیافتی به سوی تمدن _ علی عبدالرضایی بیشتر