در باب آنچه می‌توانيم انجام ندهيم_جورجو آگامبن

زمانی دلوز کارکرد قدرت را در جدایی انسان از آنچه می‌تواند انجام دهد، یعنی از بالقوگی‌اش، دانست. نیروهای فعال از به عمل درآمدن بازداشته می‌شوند، خواه به این دلیل که …

در باب آنچه می‌توانيم انجام ندهيم_جورجو آگامبن بیشتر