شرکت در این دیوارنویسی‌ها به‌بسیاری مهمه

شرکت در این دیوارنویسی‌ها به‌بسیاری مهمهمهمترین اکت ما در جهت پاکسازی جبهه براندازی همین دیوارنویسی‌هاستدر این عملیات اثبات خواهید کرد که هیچ براندازی مسلکون نیست پس شما ربطی به سلطنت‌طالبان …

شرکت در این دیوارنویسی‌ها به‌بسیاری مهمه بیشتر