این گریه دیگه اثر نداره خایمنی!

این گریه دیگه اثر نداره خایمنی! چی دیوث! ماسماتوث؟ کوووس! موووس! لوووث ‌بازی در نیار خایمنی که زادازور هم بشرا و هم حوا روی کیر پارتی‌ها خواهند گریست! کوووس!؟ ماسماچووس! …

این گریه دیگه اثر نداره خایمنی! بیشتر