درباره‌ی «روشنگری چیست» کانت_میشل فوکو

چنین می‌انگارم که با این نوشته نوع تازه‌ای از پرسش در گستره‌ی اندیشه‌ی فلسفی پیدا می‌شود. البته، این نه نخست متن در تاریخ فلسفه است و نه حتّی تنها متنی …

درباره‌ی «روشنگری چیست» کانت_میشل فوکو بیشتر