زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا

انسان شناسی و فرهنگ: از زمان شروع نوشتار، با تعاریفی از اینکه زنان کیستند مواجه بوده‌ایم. «زنان مرد نیستند.» «زن کمبود است.» «مادر/زن» «زنان ابژه‌های جنسی‌اند.» «زنان خالص‌اند.» و…. این …

زنان چه کسانی هستند؟ نگاهی به آرای ژولیا کریستوا بیشتر