چرا نامه‌ی قمپوزیسیون خطاب به دبیرکل سازمان ملل غیرعلمی‌ست و خیانت‌نامه!؟

چرا این نامه اعلام بیعت دوباره با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست؟چرا این نامه‌ی روستایی از هیچ منطق، زبانی، حقوقی و جهانی تبعیت نمی‌کند.چرا نویسش این نامه هدفی جز فرونشاندن خشم …

چرا نامه‌ی قمپوزیسیون خطاب به دبیرکل سازمان ملل غیرعلمی‌ست و خیانت‌نامه!؟ بیشتر