شاعر شر است! متنی از کتاب شرلوژی

شاعر شر است! آیا تصور می‌کنید شعر گفتن از اندیشه‌ی بزرگ داشتن یا صلح‌اندیش بودن نشأت می‌گیرد؟ و اگر  این‌طور نیست شاعران را از نظر اندیشه‌ی عاطفی یا شعری می‌توان …

شاعر شر است! متنی از کتاب شرلوژی بیشتر