چرا عادت سرطان یک فرهنگ است_ کارن منفرد

فرهنگ چیست؟ عادت فرهنگی آیا مخرب است؟ برای بررسی تاثیر عوامل مخرب عادت در فرهنگ ابتدا باید ببینیم معنای فرهنگ چیست. فرهنگ تعاریف گوناگونی دارد که با مراجعه به منابع …

چرا عادت سرطان یک فرهنگ است_ کارن منفرد بیشتر