تراژدی دردناک در ایران: مسابقه‌ی مقامات و بستگانشان برای غارت منابع ملی

– مبلغ 100میلیارد تومان از سوی مؤسسه به پسر سردار صدرالسادات پرداخت و توضیح داده شده «این رقم در ازای حقوق 30 سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یکجا …

تراژدی دردناک در ایران: مسابقه‌ی مقامات و بستگانشان برای غارت منابع ملی بیشتر