«آری گفتن به زندگی فقط با انحلال رنج امکان دارد»

نیچه به مسئولیت معنای ایجابی می‌بخشد، اما مسئولیت او احساس بی‌مسئولیتی کامل و خود را از قید ستایش و نکوهش اکنون و گذشته آزاد کردن است. هنگامی که یونانیان وجود …

«آری گفتن به زندگی فقط با انحلال رنج امکان دارد» بیشتر