هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی­‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها …

هنر و مبارزه برای تمدن نو_آنتونیو گرامشی بیشتر