میشل فوکو ؛مراقبت وتنبیه: تولّدِ زندان

در پایانِ سده‌ی هجدهم، شکنجه به منزله‌ی بقایایِ بربریتِ عصری دیگر تقبیح شد: نشانه‌ی وحشی‌گری‌‌ای که به منزله‌ی امری «گوتیک»‌‌ [منظور خشن و تلطیف نشده است] تقبیح می‌شود. درست است …

میشل فوکو ؛مراقبت وتنبیه: تولّدِ زندان بیشتر