مرکز پراکنی_موری بوکچین

میلیون‌ها امریکایی بی‌آنکه کتاب یا مقاله‌ای درباره‌ی زیست‌بومِ بشری خوانده باشند، فراگیری روندِ رو به تباهیِ زندگیِ مدرنِ شهری را احساس کرده‌اند. آن‌ها از فرط سنگینیِ بارِ شفقتِ محیطِ پایتختی …

مرکز پراکنی_موری بوکچین بیشتر