نوزایی، نوجویی، چگونه نو شویم؟_علی عبدالرضایی

سال دارد نو می‌شود، جهان دارد تغییر می‌کند اما اگر تو تغییر نکنی هیچ‌چیز عوض نخواهد شد. تنها تغییر توست که می‌تواند پاره‌ای از جهان را تغییر دهد. گذشته سنّتی‌ست، …

نوزایی، نوجویی، چگونه نو شویم؟_علی عبدالرضایی بیشتر