نیهیلیسم در ادبیات نومدرنیستی _ علی عبدالرضایی

این مقاله مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه تلگرامی کالج شعر است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است. چرا پوچِ انسانی مدام در مواجهه و …

نیهیلیسم در ادبیات نومدرنیستی _ علی عبدالرضایی بیشتر