هشت مارس این‌روزهای کافکایی، بخش اول

هشت مارس مهم است چون اصلی‌ترین نمایه جنبش فمنیستی در دنیاست اگر هر روزمان هشت مارس باشد شاید بتوانیم روزی در ایران یک هشت مارس واقعی را جشن بگیریم. #موتاهشتم …

هشت مارس این‌روزهای کافکایی، بخش اول بیشتر