زلنسکی

صلیب مالتی روی پیرهن سبز زلنسکی یهودی

فردا مفصل درباره این کابوسی که برای ما دیده‌اند و به ویژه “صلیب مالتی” مفصل روشنگری خواهم کرد.
تمام اتفاقات این روزها بخشی از سناریویی‌ست که طی چند سال گذشته درباره جزئیاتش بحث کردم و کتابهایی که منتشر کردم یکی یکی دارند اتفاق می‌افتند.

صلیب مالتی روی پیرهن سبز زلنسکی یهودی بیشتر

دیدار پشت درهای بسته و توافق‌های مسکوت

– زمامداران تهران هرچقدر هم که مراتب سرسپردگی خود را به مسکو ابراز کرده باشند، روسیه بطور تاریخی نشان داده که منافع خود را فدای افراد و گروه‌ها و احزاب «برادر» و «اقمار» خود نمی‌کند!

دیدار پشت درهای بسته و توافق‌های مسکوت بیشتر