زلنسکی

صلیب مالتی روی پیرهن سبز زلنسکی یهودی

فردا مفصل درباره این کابوسی که برای ما دیده‌اند و به ویژه “صلیب مالتی” مفصل روشنگری خواهم کرد.
تمام اتفاقات این روزها بخشی از سناریویی‌ست که طی چند سال گذشته درباره جزئیاتش بحث کردم و کتابهایی که منتشر کردم یکی یکی دارند اتفاق می‌افتند.

صلیب مالتی روی پیرهن سبز زلنسکی یهودی بیشتر