حقوق طبیعی و ایدئولوژی_ماکس هورکهایمر

این پرسش مطرح می‌شود که تصورات اخلاقی، متافیزیکی و دینی چگونه توانسته‌اند به وجود آیند، چگونه انسان‌ها توانسته‌اند قرن‌ها زیر سلطه‌ی این باور در آیند که چیزهای غیر طبیعی و …

حقوق طبیعی و ایدئولوژی_ماکس هورکهایمر بیشتر