آماده‌ی عملیات چهارشنبه‌سوری شو!

چهارشنبه‌سوری دیگر ربطی به زمان ندارد ازیرا که تبدیل به مکان شدهدر این فایل صوتی باروت دست‌و‌پا کن تا مغزت مسلح شود.بدون مغز مطلقن عملیات نکن!بدون حیله مطلقن با ملاپاسدار …

آماده‌ی عملیات چهارشنبه‌سوری شو! بیشتر