خاش‌واليسى جماعت كول‌كافيس-علی عبدالرضایی

“این مطلب مربوط به سخنرانی علی عبدالرضایی در گروه حزب ایرانارشیسم است که توسط یکی از اعضای فعال گروه پیاده شده است” اگر همه را از دم بخرند که اسناد …

خاش‌واليسى جماعت كول‌كافيس-علی عبدالرضایی بیشتر