درباره دروغ‌های ژورنالیسم فارسی‌زبان در رابطه با برداشتن برخی تحریم‌ها

حواس‌تون به انواع پروپاگانداها و فضای شلوغی که جاعش داره برای گیج کردن مردم ایجاد می‌کنه باشه، فقط شمایید که متخصص مسلکون‌گایی هستید، بقیه رو بگیر بگا

درباره دروغ‌های ژورنالیسم فارسی‌زبان در رابطه با برداشتن برخی تحریم‌ها بیشتر

جز مدیا دشمنی ندارد اندیشیدن-علی عبدالرضایی

بعد از انتخابات اخیر، به این یقین رسیدم که اندیشه و اندیشیدن تابعی از شرایط مادی‌ست و رسانه‌ها قادرند با کیشّی به فیشّی حقیقت دست‌ساز خودشان را به خوردِ مردم …

جز مدیا دشمنی ندارد اندیشیدن-علی عبدالرضایی بیشتر