وحدت گرگ‌ها، تقسیم غنائم و دستکاری صوری: سه راهبرد استمرارطلبان برای تعویق فروریختن حکومت

-فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی نه یک انحراف یا نقض قانون بلکه پاداش حکومت به کارگزارانی است که دسته‌ای از اراذل و اوباش مثل خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را رهبر جهان اسلام و سردار فراملی می‌خوانند.

-در یک دوره‌ی چند ماهه مقامات و نزدیکانشان علاوه بر رانت‌های سابق حدود 100 تریلیون تومان به جیب زدند.

-همه‌ی شواهد از حرکت جامعه‌ی ایران با سرعت زیاد به سوی پرتگاه دارد.

-وحدت در درون کاست حکومتی غیرممکن است.

وحدت گرگ‌ها، تقسیم غنائم و دستکاری صوری: سه راهبرد استمرارطلبان برای تعویق فروریختن حکومت بیشتر